Výrub drevín

V zmysle zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny:

 • Zakazuje sa poškodzovať a ničiť dreviny.
 • Vlastník (správca, nájomca) pozemku, na ktorom sa nachádza drevina, je povinný sa o ňu starať, najmä ju ošetrovať a udržiavať.

Ak zákon o ochrane prírody neustanovuje inak, na výrub dreviny sa vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody (obce). Súhlas na výrub dreviny vydáva obec, a to formou rozhodnutia na základe písomnej žiadosti (vzor) o vydanie súhlasu na výrub dreviny.  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny obsahuje tieto náležitosti:

 • meno, priezvisko a trvalý pobyt alebo názov alebo obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania žiadateľa,
 • katastrálne územie, parcelné číslo a druh pozemku, na ktorom drevina rastie, a kópiu katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne,
 • súhlas vlastníka, správcu, prípadne nájomcu (ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy) pozemku, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľ nie je jeho vlastníkom (správcom, nájomcom),
 • špecifikáciu dreviny, ktorá sa ma vyrúbať, najmä jej druh, počet, zdravotný stav, obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom jeho rozkonárenia, ak túto výšku nedosahuje, alebo výmeru krovitého porastu,
 • odôvodnenie žiadosti.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických a estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomcu pozemku ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy, na ktorom drevina rastie, ak žiadateľom nie je jeho vlastník (správca, nájomca) a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny obec prihliada na:

 • druh a zdravotný stav dreviny,
 • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 • to, aby sa výrub dreviny uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja (od 1. októbra do 31. marca).

Odôvodneným prípadom na vydanie súhlasu na výrub dreviny je najmä preukázanie:

 • zlého zdravotného stavu dreviny, z ktorého hľadiska má drevina malú pravdepodobnosť prežitia,
 • nevhodných hygienických podmienok v bytových a nebytových priestoroch alebo,
 • narušenia stability stavby koreňovým systémom dreviny.

Výnimky

Súhlas na výrub dreviny sa podľa zákona o ochrane prírody nevyžaduje:

 • Na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2. Ustanovenie sa nepoužije v prípade, ak drevina rastie na území s druhým alebo tretím stupňom ochrany, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene.
 • Pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do šiestich mesiacov odo dňa výrubu.
 • Pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku. Ten, kto z tohto dôvodu drevinu vyrúbal, je povinný túto skutočnosť písomne oznámiť a zároveň preukázať splnenie podmienok na výrub drevín orgánu ochrany prírody (obci) najneskôr do piatich dní od uskutočnenia výrubu.
 • Ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov.

Náhradná výsadba

Orgán ochrany prírody (obec) uloží žiadateľovi v súhlase na výrub dreviny povinnosť, aby uskutočnil primeranú náhradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, a to na náklady žiadateľa; uprednostňuje pritom geograficky pôvodné a tradičné druhy.

Správne poplatky

Podanie žiadosti o vydanie, zmenu alebo zrušenie súhlasu podľa zákona o ochrane prírody:

 • fyzická osoba: 10 EUR
 • právnická osoba alebo fyzická osoba oprávnená na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou: 100 EUR