Výpisy a osvedčovanie

Osvedčovanie podpisov

V zmysle zákona č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách, k vybaveniu sú potrebné:

  • prítomnosť osoby, ktorej podpis sa osvedčuje,
  • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas,
  • listina, na ktorej je potrebné osvedčiť podpis.

Osvedčenie sa vykoná na počkanie. Ak osoba, ktorá žiada osvedčenie zo zdravotných dôvodov nemôže dostaviť do úradnej miestnosti, môže sa osvedčenie vykonať na inom vhodnom (dohodnutom) mieste. V zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch správny poplatok za osvedčenie jedného podpisu je 2 EUR.

Osvedčovanie listín

V zmysle zákona č. 599/2001 o osvedčovaní listín a podpisov na listinách, k vybaveniu osvedčenia listiny sú potrebné:

  • originál a kópia listiny, ktorá sa osvedčuje,
  • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas žiadateľa.

Osvedčenie sa vykoná na počkanie. V zmysle zákona č. 145/1995 o správnych poplatkoch správny poplatok za osvedčenie každej aj začatej strany je 2 EUR.