Obecné noviny

Zodpovedný redaktor: Laura Bognár

Autori: Peter Usačov (samospráva), Irén Bohony (cirkevné správy), Katalin Cséfalvay, Erika Póda, Anikó Trencsík (školstvo), Mária Kovačič Majer, László Kovács (kultúra), Diana Csiffári Jákli (šport).

 

Kontakt:

Adresa redakcie: Pósfa 151, 930 34 Holice

Telefónne číslo: +421 (0)31 5545 103

Email: hirmondo@egyhazgelle.sk

Facebook: http://www.facebook.com/gellei.hirmondo

Príspevky uverjené s menom autora sú publikované bez edície zo strany redakcie. Redakcia sa nemusí stotožňovať s obsahom príspevkov.

Grafická úprava: Norbert Oriskó. Tlačiareň: Pelikán s.r.o. (Holice)

Registrácia: Ministerstvo kultúry SR. EV 3291/09, IČO: 00 305 405, ISSN: 1339-6897

— Doteraz publikované edície občasníku Hírmondó nájdete v záložke Dokumenty —