Základné informácie

Informácie o spracúvaní osobných údajov poskytované podľa článku 13 Nariadenia

S účinnosťou odo dňa 25.5.2018 sú všetky osobné údaje spracúvané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov – ďalej len „Nariadenie“).

Pri spracúvaní Vašich osobných údajov prevádzkovateľ dodržiava zásady zákonnosti, obmedzenia účelu osobných údajov, minimalizácie rozsahu a uloženia, správnosti, integrity, dôvernosti a zodpovednosti.

Prevádzkovateľ neprenáša osobné údaje do tretích krajín a medzinárodných inštitúcií. Prevádzkovateľ nevykonáva automatizované rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ

Názov: Obec Holice
Sídlo prevádzkovateľa: Póšfa 151, 930 34 Holice
IČO: 00305405
Email: ocu@obecholice.sk
Telefón: +421 31 5545 103

Zodpovedná osoba

Mgr. Krisztina Szevecsek

Email: gdpr@obecholice.sk

Telefón: +421 915 753 870