Dane a poplatky

Miestne dane a poplatky upravuje Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Holice.

Pripomíname obyvateľom, že v zmysle zákona č. 582/2004 (o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady) fyzická osoba alebo právnická osoba je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností. Napríklad: nadobudnutie alebo predaj nehnuteľnosti, vydanie právoplatného stavebného povolenia, vydanie právpolatného kolaudačného rozhodnutia.

Daň z pozemkov
Daň z pozemkov sa určuje ako určité percento z hodnoty pozemku.

 • orná pôda: 0,007021 EUR/m2
 • trvalé trávnaté porasty: 0,001287 EUR/m2
 • záhrady: 0.0111 EUR/m2
 • lesné pozemky a rybníky, vodné plochy: 0.0111 EUR/m2
 • zastavané plochy a nádvoria: 0.0111 EUR/m2
 • stavebné pozemky: 013935 EUR/m2
 • pozemky na ktorých sa nachádza zariadenie na výrobu slnečnej energie, transformačné stanice a predajné stánky: 0.45% z hodnoty pozemku
 • Ostatné pozemky: 0.0111 EUR/m2


Daň zo stavieb
Sadzba dane je uplatňovaná na každý aj začatý m2. Sadzba dane pri viacpodlažných stavbách sa zvyšuje o 0,05 EUR/m2.

 • Stavby na bývanie: 0.100 EUR/m2
 • Stavby na poľnohospodársku produkciu: 0.100 EUR/m2
 • Stavby rekreačných chát a domčekov: 0.600 EUR/m2
 • Samostatne stojace garáže: 0.300 EUR/m2
 • Stravby hromadných garáží: 0.300 EUR/m2
 • Stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou: 0.300 EUR/m2
 • Priemyselné stavby: 0.800 EUR/m2
 • Stavby na ostatné podnikanie a zárobkovú činnosť: 0.900 EUR/m2
 • Ostatné stavby: 0.600 EUR/m2

Daň z bytov
Sadzba dane je uplatňovaná na každý aj začatý m2.

 • byt: 0.100 EUR/m2
 • nebytový priestor využívané na garážovanie: 0.300 EUR/m2
 • nebytový priestor využívané na podnikateľskú činnosť: 0.800 EUR/m2

Ostatné dane

 • daň za psa: 10 EUR/rok
 • daň za užívanie verejného priestranstva (za každý aj začatý m2 a deň):
 • umiestnenie zariadenia slúžiaceho na poskytovanie služieb: 4,00 EUR/m2/deň
 • umiestnenie skládky, trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska: 0.03 EUR/m2/deň
 • umiestnenie zariadenia cirkusu, lunaparku alebo iných atrakcií: 0.70 EUR/m2/deň
 • daň za ubytovanie: 1.00 EUR/osoba/noc
 • daň za predajné automaty: 90.00 EUR/kus/rok
 • daň za nevýherné hracie prístroje: 120.00 EUR/kus/rok

Poplatky

 • poplatok za komunálny odpad: 78.00 EUR/120 l nádoba/rok, 718.00 EUR / 1100 l nádoba/rok pre fyzické osoby
 • poplatok za komunálny odpad: 94.00 EUR/120l nádoba/rok, 861.00 EUR/1100 l nádoba/rok pe právnické osoby
 • poplatok za drobný stavebný odpad: 0.070 EUR/kg
 • poplatok za objemový odpad a tvrdé plasty odovzdané na miestnom zbernom dvore : 0.20 EUR/kg
 • poplatok za rozvoj  : 20.00 EUR/m2