Odpadové hospodárstvo

Komunálny odpad

 • Odvoz komunálneho odpadu sa uskutoční každý druhy týždeň v utorok. Zber komunálneho odpadu zabezpečuje firma Gulázsi.
 • Domácnosti môžu používať aj vlastné zberné nádoby pokiaľ tie sú kompatibilné so smetiarskym autom, alebo tiež prenajímať od obecného úradu. Cena nájmu je 3,50 €/ 110l nádoba/rok.
 • Poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady upravuje Všeobecné záväzné nariadenie obce Holice č. 4/2015 o miestnych daniach a o  miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.
 • Sadzba poplatku je 0,0411 Eur/osoba/rok t.j. 15,04 Eur/osoba/rok.

Zber PET fliaš

 • Firma Adax s.r.o. zbiera PET flaše pravidelne každý 1. štvrtok v mesiaci.
 • Túto službu obec zabezpečuje pre obyvateľov obce bezplatne
  • Zbierame: PET fľaše od nápojov, PE/PP fľaše od domácej drogérie /čistiace prostriedky, šampóny,…./, Obalová fólia, reklamné tašky, plastové vrecká, očistená agrofólia, Prepravky, záhradný nábytok, kanistre, čisté kýble /položiť ich vedľa vriec/, Predmety z domácností z umelej hmoty /tácky,hračky,…./, Plechovky od nápojov, od piva, plechovky od konzerv a farieb, TetraPack /obaly od mlieka a džúsov,…../, Tégliky od šalátov, jogurtov / vymyté/, Len predné a zadné nárazníky a palivové nádrže od automobilov
  • Nezbierame: Okenné žalúzie, plastové obklady, Kanistre, fľaše od motorových olejov, Kanistre, fľaše od postrekov a tvrdej chemikálie, Bazény, polievacie hadice, topánky, Vnútorné čalúnenie, plasty od automobilov, Polystyrén, Kýble znečistené betónom, farbami, Súčiastky elektrospotrebičov / tieto patria medzi elektroodpady/
 • Môže ísť o nebezpečný odpad, alebo o odpad deformovaný, znečistený, ktorý nie je vhodný ako druhotná surovina. Náklady na spracovanie takého druhu odpadu je náročný a ekonomicky nákladný.
 • Dôležité pokyny k separácii:
  • Žiadame PET fľaše pošliapať na plocho a tak uložiť do zberových vriec
  • Vyložiť len plné vrecia, ktoré sú určené na zber
  • Väčšie, tvrdé predmety uložiť vedľa vriec
  • Využívať priesvitné vrecia, ktoré dodávame do domácností pri zbere plastových obalov. Nie je vhodné, aby obyvatelia používali tmavé, nepriehľadné vrecia a ukladali do nich nebezpečný a nevhodný odpad.
  • Tmavé a nepriehľadné vrecia nebudeme zbierať

Separovaný zber komunálneho odpadu

 • Na uľahčenie separovaného zberu komunálneho odpadu sú na území obce umiestnené kontajnery na plast, sklo, papier a ošatenie. Ich odvoz sa uskutočňuje podľa potreby. Túto službu v obci Holice vykonáva firmy Gulázsi.
 • Kontajnery sú nasledovne rozložené:
  • Beketfa  – pri zvone – sklo, ošatenie
  • Čéfa – pri obchode – sklo, papier, ošatenie
  • Kostolná Gala – pri obchode – plasty, sklo
  • Malá Budafa – pri pohostinstve –  sklo, plasty
  • Póšfa – pri obchode (papier, sklo, ošatenie) a pri kultúrnom dome (sklo)
  • Stará Gala – pri obchode – sklo, papier, ošatenie
  • Veľká Budafa – pri obchode – sklo, ošatenie

Zberný dvor

 • Obec Holice prevádzkuje vo Veľkej Budafe zberný dvor. Otváracia doba:
  • marec – október: pondelok – sobota od 8:00 do  18:00
  • november – február: pondelok – sobota od 8:00  do 17:00
 • Služby zberného dvora môžu využiť obyvatelia, ktorí sú platiteľmi poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v obci Holice. Túto skutočnosť sú oprávnení kontrolovať zamestnanci zberného dvora.
 • Na zberný dvor možno ukladať odpad len separovane.
 • Poplatok za drobný stavebný odpad je 0,015 EUR/kg, ktorý treba platiť priamo na zbernom dvore.
 • Uloženie ostatného separovaného komunálne odpadu je bezplatné.