Stavebný úrad

V zmysle stavebného zákona č. 50/1976 a zákona č. 2001/416 o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, stavebným úradom je obec. Stavebný úrad v Holiciach poskytuje služby v nasledovných oblastiach – v súlade s územným plánom obce:

  • územné rozhodnutia
  • stavebné povolenia
  • kolaudačné rozhodnutia
  • povolenia na drobné stavby
  • povolenia zmeny stavby
  • búracie povolenia

Žiadosti a podania registruje Obecný úrad. Podrobné informácia Vám poskytne zodpovedný zamestnanec obecného úradu.

Ing. Benjamin Baráth

  • Adresa: Pósfa 151, 930 34 Gelle
  • Úradné hodiny: každú stredu 13:00-17:00
  • Mobil: +421 911 891 568