Bytový fond

Postup podávania, posudzovania žiadostí a prenájmu upravuje všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2016.

  • Podávanie žiadostí
  • Posudzovanie žiadostí
  • Nájomný vzťah
  • Užívanie bytov