Obecné cintoríny

V obci Holice sa nachádza spolu 9 cintorínov, z čoho 7 cintorínov je aktívnych. Židovský cintorín je súkromný, cintorín v časti obce Čentöfa je už nepoužívaný.

Prevádzkový poriadok ako aj potreba uzatvorenia zmluvy o nájme hrobových miest sa vzťahuje na všetkých sedem aktívnych cintorínov v častiach obce: Beketfa, Čechová, Kostolná Gala, Malá Budafa, Póšfa, Stará Gala, Veľká Budafa.

Právo užívať hrobové miesto vzniká uzatvorením nájomnej zmluvy, ktorú uzatvára prevádzkovateľ cintorína s nájomcom hrobového miesta.

  • Nájomca je povinný na vlastné náklady zabezpečovať údržbu hrobového miesta a oznamovať prevádzkovateľovi cintorína všetky zmeny údajov potrebné na vedenie evidencie hrobových miest.
  • Nájomca môže na prenajatom mieste vysádzať stromy a kríky, umiestňovať lavičky a vykonávať iné úpravy len s predchádzajúcim súhlasom prevádzkovateľa.
  • Na vybudovanie akejkoľvek stavby alebo úpravy existujúcej stavby (napr. hrobu, hrobky, náhrobku, rámu) na cintoríne je nájomca povinný požiadať o predchádzajúci súhlas prevádzkovateľa cintorína (ohlásenie drobnej stavby je bezplatné). Staré obrubníky, náhrobné kamene, kríže nenechávať na cintoríne.

Návštevníci cintorína sú povinný správať sa spôsobom zodpovedným piete miesta, nesmú robiť hluk, kričať, odhadzovať a zapaľovať odpadky, požívať alkoholické nápoje a omamné látky, poškodzovať pomníky, zariadenia cintorína, objekty a zeleň.

Na cintorín je zakázaný prístup dopravným prostriedkom, v odôvodnených prípadoch môže výnimku povoliť prevádzkovateľ.

Vodiť psov na cintorín je zakázané.

Na cintorínoch sú umiestnené kontajnery na odpady ako sklo, vence, lístie zo stromov, zelený odpad. Prosíme občanov aby do týchto kontajnerov nenosili iné komunálne odpady. Za pochopenie ďakujeme.