Účel a právny základ spracúvania

Spracúvanie osobných údajov je úzko naviazané na účel spracúvania osobných údajov, ktorý určujú konkrétne ustanovenia zákonov, na základe ktorých prevádzkovateľ osobné údaje spracúva, ustanovenia zmlúv alebo je účel určený v súhlase so spracovaním osobných údajov.

V zmysle tejto zásady sa osobné údaje môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom.
V prípade, že právnym základom je zákon, poskytovanie osobných údajov bude zákonnou požiadavkou, pričom dotknutá osoba je povinná poskytnúť osobné údaje, v opačnom prípade nebude možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúcich z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov.

Ak právny základ tvorí zmluva, poskytovanie osobných údajov je zmluvnou požiadavkou a v prípade neposkytnutia osobných údajov dotknutou osobou uzatvorenie zmluvy a vznik zmluvného vzťahu nie je možný.

Ak je právnym základom súhlas dotknutej osoby, tú môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

Účelom spracúvania Vašich osobných údajov je plnenie povinností a úloh obce týkajúcich sa výkonu štátnej správy – samosprávy ako aj preneseného výkonu štátnej správy v súlade a v rozsahu príslušných právnych predpisov.

Doba uchovávania osobných údajov je daná príslušným zákonom, ktorý sa vzťahuje na daný dokument v súlade s lehotou uloženia podľa registratúrneho poriadku.

Tabuľka účelov podľa § 13 Nariadenia